BẢO TRÌ BÌNH ĐIỆN XE NÂNG HANG

 

      (Nhöõng duïng cuï ñi keøm coù ích cho vieäc baûo döôõng bình)

BAÛN DÒCH CHÆ DAÃN VAÄN HAØNH BAÛO DÖÔÕNG BÌNH AÉC QUI CHO XE NANG NISSAN ĐIỆN

  i.   Thöôùc ño tyû troïng                                                                                                                       ii.   Nhieät keá

NAÂNG ÑIEÄN – (Xin tham khaûo theâm saùch chæ daãn baèng tieáng Anh). 

  iii.   Voân keá kyû thuaät soá                                                                                                                iv.    Nöôùc chaâm bình (nöôùc saïch/loïc hoaëc nöôùc ñöôïc khöû ion hoaù)

Ñeå söû duïng bình ñieän moät caùch hieäu coù quaû chuùng ta caàn löu yù: 

              

v.    Dung      dòch   amoniac     loaõng,   dung   dòch   xaø   phoøng/dung   dòch   bicarbonarte   hoaø   tan    hoaëc dung dòch akaline hoaø tan ñeå traåy röûa axit roø ræ trong khay chöùa bình   

vi.    Söû duïng sôn choùng axit phuû leân khay chöùa bình ñeå baûo veä khu vöïc chung quanh

SÖÛ DUÏNG BÌNH VAØ CAÙCH BAÛO DÖÔÕNG                                                                                             bình do söï roø ræ axit aên moøn xaûy ra trong töông lai. Duøng nhöïa muû ñeå baûo veä caùc  ñaàu noái tieáp xuùc.

Caùc Phaàn Chính:     

 2  NAÂNG HAÏ BÌNH.

     Baûo quaûn duïng cuï vaø thieát bò  Khi di chuyeån bình phaûi heát söùc caån thaän vì bình khaù naëng. Vì vaäy khi               tieán haønh naâng haï bình ta phaûi duøng heä thoáng naâng nhaác an toaøn, ñaët bieäc chuù troïng ñeå baûo ñaûm raèng bình

Naâng haï bìn  khoâng bò nghieâng vaø axit khoâng rôi ra khu vöïc xung quanh

     Chaâm nöôùc bình 


 Phoøng traùnh.                                                                                                                                  a.  Giöû cho bình khoâng bò nghieâng khi naâng haï. Duøng moùc xich moùc vaøo caùc vò trí loå coù

 Phoøng choùng chaùy noå  saún treân khay chöùa bình. 

 b.  Baûo ñaûm raèng thieát bò naâng haï khoâng laøm hö hoûng caùc coång noái cöïc tieáp xuùc (giöõaNaêng löôïng cuûa doøng ñieän caùc ngaên). Ñeå traùnh vieäc naøy coù theå xaûy ra ta duøng taám nhöïa moûng (khoâng coù chaát daãn   ñieän   che   leân   naép   treân   cuûa   bình).   Taám   nhöïa   duøng coù   theå   laáy   ra   moät   caùch   deã Chuaån bò tröôùc khi ñöa bình vaøo söû duïng  daøng sau khi söû duïng.                                                                                               c.  Khi di chuyeån bình ta phaûi ñaët bình vaøo ñuùng vò trí an toaøn treân xe vaø haïn cheá di huyeån baèng thieát bò töï taïo.

Söû duïng bình c

  Saïc laïi bình 

 3  NÖÔÙC CHAÂM BÌNH.

  Khi chaâm nöôùc bình ngöôøi thôï caàn mang thieát bò baûo hoä lao ñoäng nhö: kính, raêng tay.,.

     Baûo döôõng bình                                                                                                                         Axít chì cuûa bình chöùa dòch axit sulphuric loaõng maø noù coù theå gaây ngoä ñoäc vaø aên moøn.

                                                                                                                                              Dung dòch axit sulphuric loaõng laø nguyeân nhaân gaây boûng hoaëc ngöùa ngaùy neáu khoâng

     Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp   may bò dung dòch naøy rôi vaøo maét hoaëc da.

  Caùc coâng vieäc caàn laøm khi vöùt boû bình cuû                                                                                     Phoøng traùnH

  a.  Khi   chaâm   nöôùc bình   chuùng   ta   luoân   luoân   maëc ñuùng   loaïi   quaàn aùo   baûo   hoä   lao   ñoäng

     Caùc thoâng soá kyû thuaät ñính keøm  nhö: gaêng tay   nhöïa, giaày oáng cao su, kính baûo veä maét vaø taám nhöïa choaøng tröôùC ngöïc. b.  Naâng haï bình moät caùch caån thaän vaø luoân giöû ñuùng theo höôùng thaúng ñöùng.

 c.  Möùc nöôùc axít bình phaûi naèm trong vuøng quy ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. Vì vaäy chuùng

                                                                                                                                                  ta khoâng neân chaâm nöôùc vöôït quaù hoaëc thaáp hôn vuøng quy ñINH

   Tình huoáng khaån caàp

   Neáu axít ñoå treân saøn nhaø chuùng ta coù theå duøng caùc chaát kieàm sau ñaây ñeå trung hoaø caøng

  sôùm caùng toát nhö boät soda, hoaëc dung dòch ammoniac loaûng.

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Comments